นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

“ขอให้ปีใหม่ คิดดี ทำดี
และพบเจอแต่สิ่งดีๆ
ตลอดปี และตลอดไป”

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

“ขออวยพรให้ทุกท่าน
มีสุขภาพแข็งแรง
ประสบความสำเร็จ
ในทุกสิ่งที่ปรารถนา”

นายชูชาติ รักจิตร
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

“ขอให้สุขสมหวัง
พบเจอแต่สิ่งดีๆ
ตลอดปี และตลอดไป”

-

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
นายชุตินทร เพ็ชรไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

“ขออวยพรให้ท่าน
จงประสบความสำเร็จในทุกๆ สิ่ง
ในปีใหม่นี้”

นายพงศธร ศิริอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)

“ขออวยพรให้
สิ่งที่ท่านตั้งใจไว้จงสำเร็จสมดังหวัง”

นายวัชระ เสือดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำรุงรักษา)

“ขออวยพรให้ท่าน
เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดปีใหม่นี้”

-
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)